martes, 30 de septiembre de 2014

[OFER-TRABEC] NAC: Oferta de investigaci=?ISO-8859-1?Q?=C3=B3n_=28pre-selecci=C3=B3n=29?=

------------------------
Bolsa de empleo: http://www.biocat.cat/es/bolsa-de-empleo
*************************
(c)OFER-TRABEC es un servicio ofrecido por el Centro de Comunicaciones RedIRIS
(Permitida la reproducción siempre que se cite la fuente de este Servicio).
------------------------

---Procedencia:
Institución:Grupo NFP, Universidad de Zaragoza
Contacto correo-e:gallegoj@unizar.es
---
OFERTA DE INVESTIGACIÓN (PRE-SELECCIÓN) EN EL GRUPO DE SUPERFICES Y PARTÍCULAS NANOESTRUCTURADAS. // RESEARCH OFFER (PRE-SELECTION) AT THE GROUP OF NANOPOROUS FILMS & PARTICLES. Zaragoza.

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN APLICACIÓN NANOTECNOLÓGICA EN COLABORACIÓN CON EMPRESA DE GRAN PROYECCIÓN INTERNACIONAL. // NANOTECHNOLOGY RESEARCH JOB IN COLLABORATION WITH PRESTIGIOUS COMPANY WITH INTERNATIONAL PROFILE.

Estimated duration: 6 months + 9 months extension.


Requisitos / Requirements for applicants:
• Licenciatura, Ingeniería o Grado en disciplinas de Química, Física, Ciencia de Materiales o Ingeniería Química // Bachelor and Engineering Degrees in fields related with Chemistry, Physics, Materals Science or Chemical Engineering).
• Títulos españoles o debidamente homologados en España. / Compulsorily, Spanish documents or officially recognised in Spain.


Se valorará positivamente // To be considered positively:
• Estar en posesión de un Máster o DEA y nivel probado de inglés. // Master Degree with expertise in Chemistry, Physics, Materials Science or Chemical Engineering and certified English level.
• Experiencia previa en laboratorio trabajando en síntesis de nanomateriales por vía química o con polímeros. // Previous experience in wet chemistry for nanoparticles or polymer synthesis.


----------------
Información complementaria de la oferta:
Sueldo bruto aprox. / Approx. annual salary:
- Investigador/a Novel (sin Máster) // Novice researcher (without Master): 13.500 €.
- Investigador/a Iniciado (con Máster) // Experienced researcher (with Master): 14.700 €.


Applications:
The candidates can send their CV + cover letter in one single pdf file to Mr Juan I. Gallego: gallegoj@unizar.es. Subject: "Researcher - Ab".
Deadline: 31st of October 2014.
Los candidatos pre-seleccionados serían contactados en las próximas semanas. // The pre-selected candidates would be contacted in the next weeks.

*************************************************************************
Para darse de baja OFER-TRABEC pinche y envíe:
mailto:OFER-TRABEC-signoff-request@listserv.rediris.es
*************************************************************************

[Ofertas con perfil "Informática y Multimedia"] Prácticas en la Unitat Web i Màrqueting de la...

#forums.Forum#: Ofertas con perfil "Informática y Multimedia"
#forums.Thread#: PRÁCTICAS EN EMPRESA
#forums.Author#: Carlos Perez Conde
#forums.Posted#: 2014-09-30 10:53:16.377327+02

Prácticas en la Unitat Web i Màrqueting de la UVEG a través de ADEIT

Resumen de la convocatoria

 • Número de plazas: 1
 • Período: desde el 01/11/2014 al 30/09/2015
 • Numero de horas: 900
 • Lugar: Unitat Web i Màrqueting de la UV. Campus de Burjassot. C/Dr. Moliner, 50. 46100 Burjassot
 • Horario: 09:00 - 14:00 de lunes a viernes
 • Plan de actividades: consultar memoria adjunta
 • Requisitos específicos: conocimientos especificados en memoria adjunta
 • Bolsa económica: 500EUR/mes (en función disponibilidad estudiante/a)
 • Persona y dirección de contacto: enviar CV a "practicas@adeituv.es" especificando como asunto "Práctica Unidad Web y Marketing"
 • Plazo limite de solicitud: 24:00 h. del 13/10/2014

Pràctiques 2014-2015
Grau en Enginyeria Informàtica
Màster en Enginyeria de Serveis i Aplicacions Web

Unitat Web i Màrqueting

La Unitat Web i Màrqueting té per objectiu facilitar i afavorir els procesos autònoms de difusió d?informació institucional en la web de la Universitat de València, entenent informació institucional com la informació generada per qualsevol òrgan o unitat organitzativa de la universitat, tant acadèmica, de recerca com administrativa, en l?exercici de les seves funcions i dins el seu àmbit de competència.

Projecte web

Des de la seua creació, la Unitat Web i Màrqueting assumeix el desenvolupament del Gestor de Continguts Web UV per a la implementació dels nous portals corporatius. Aquesta transformació, ja iniciada al gener de 2011, va a suposar una profunda transformació de la comunicació web de la UV i dels seus processos d'edició i publicació, mitjançant l'impuls d'entorns colaboratius i l'utilització de la "dada única". Va a suposar també un pas endavant en la implicació de la nostra comunitat en la utilització de noves eines i funcionalitats que oferisquen vies i models comunicatius que estiguen a l'altura dels temps actuals i amb les quals obtindrem l'adequada imatge del potencial de la nostra Universitat.

Una vegada enllestits els sites corporatius de centres, departaments i serveis, per al present curs 2014-2015 es pretén assolir l?implementació d?Instituts Universitaris, ERIs, grups de recerca, portals de Grau, Màster Oficial i Doctorat i finalitzar els serveis generals restants

Finalitat de la pràctica

Proporcionar als estudiants del Grau en Enginyeria Informàtica i/o del Màster en Enginyeria de Serveis i Aplicacions Web de la Universitat de València una experiència pràctica que els acoste a l?àmbit professional de la gestió de continguts webs corporatius.

Objectius formatius

 • Millora de la capacitat d'anàlisi i pensament crític, per investigar amb independència i autocrítica, i de buscar i utilitzar informació per documentar idees.
 • Millora de la capacitat per identificar i resoldre els punts crítics per realitzar una transferència tecnològica efectiva, transformant resultats teòrics en productes i serveis d'interès per a la societat
 • Millora de la capacitat per a analitzar els requisits d'un sistema web sobre la base de la seua funcionalitat, prestacions, usabilitat, necessitats organitzatives i seguretat. Millora de la capacitat per a projectar eixos requisits en solucions eficients i eficaços que tinguen en compte les necessitats, característiques i expectatives dels seus usuaris
 • Desenvolupar les capacitats d?instal·lar, configurar i administrar bases de dades i servidors web atenent als requeriments de les aplicacions i de la nostra organització
 • Desenvolupar la capacitat de treball en equip i de treballar coordinadament
 • Millorar la capacitat per a la resolució de problemes i la presa de decisions en el desenvolupament d?un projecte web
 • Desenvolupar la capacitat d?anàlitzar els elements crítics d'un CMS i introduir solucions que asseguren la continuïtat del servei web davant de fallades
 • Millorar la capacitat per emprendre millores i proposar innovacions

Programa d?activitats

Les activitats es desenvoluparan a la seu de la Unitat Web i Màrqueting de la Universitat de València, ubicada a la primera planta de l?Edifici Serveis Generals del Campus de Burjassot. Els estudiants s?integraran en l?equip de treball de la Unitat Web.

En la fase inicial de les pràctiques, les sessions diàries comencen amb una reunió de l?equip per a donar a conéixer individualment a la resta de l?equip dels avanços i dificultats trobats en la sessió anterior, generació de propostes de treball i repartiment de desenvolupaments a realitzar. Progresivament, aquestes reunions de corrdinació inicial es transformen en reunions per equips de treball i/o per projectes en desenvolupament.

Per concretar més el treball individual de cada estudiant/a, les activitats més freqüents estaran centrades en:

 • Desenvolupament de plantilles per al gestor de continguts web UV
 • Creació nous assets en el gestor de continguts web UV
 • Administració del gestor de continguts web UV:
  • Alta i baixa d'usuaris
  • Seguiment del llançament de publicacions
  • Clonació de nous sites
  • Configuració de nous sites
  • Des-cachejar de continguts
 • Suport a usuaris i administradors dels portals webs
 • Tasques de maquetació i dissenny web
 • Desenvolupament de classes per a la comunicació amb la bbdd
 • Tasques de manteniment del portal
 • Tasques de depuració de codi
 • Tasques de revisió de la política de caché

Durada de la pràctica

Des de l?1 d?novembre de 2014 fins al dia 30 de setembre de 2015

Places ofertades

Per aquest curs 2014-2015 s?oferta 1 plaça per aquest perfil.

Amb el procés selectiu es constituirà una borsa per a respondre a l?implementació o desenvolupament de nous projectes en la UWM

Hores de la pràctica i dedicació setmanal

La pràctica individual serà de 900 hores.
La dedicació serà exclusivament presencial, en horari de matí de 09:00 a 14:00 hores, de dilluns a divendres, segons les disponibilitats acadèmiques dels estudiants. A aquest efecte, s'acordarà amb cada estudiant un calendari de dedicació diari des de l'inici fins al final de les pràctiques.

Dotació econòmica

La pràctica estarà remunerada amb una dotació apròximada de 500? al mes, en funció del calendari de dedicació acordat amb l?estudiant/a (nombre d?hores)

Requists dels candidats

Són requisits indispensables:

 • Llenguatge de programació Java EE 5 o superior: coneixements sobre les funcions del llenguatge de programació i sobre les funcions per interactuar amb XML?s.
 • Coneixements avançats d'HTML 5
 • CSS: control total sobre totes les propietats css i coneixement sobre les propietats de css 3
 • JavaScript. Domini de la llibreria jQuery i experiència amb JSON

Mèrits valorables addicionalment:

 • XML, coneixement per a la seva interacció amb els llenguatges de programació
 • Coneixements de LINUX, nivell usuari
 • Coneixements en WAS o algun servidor d'aplicacions similar
 • Coneixements en SQL, nivell mitjà.
 • Coneixements d'Eclipse o framework similar
 • Coneixement de Content Server / Web Center Sites o algun gestor de continguts semblant

Procés de selecció

En tot cas, la comissió de selecció garantirà el compliment dels requisits indispensables assenyalats en el punt anterior. Si es considera adient, la comissió de selecció realitzarà una prova de coneixements sobre els continguts assenyalats en els requisits indispensables, als candidats pre- seleccionats.

Es realitzarà una entrevista personal a tots els estudiants pre-seleccionats

Els criteris de selecció vindran determinats per:

 • Valoració dels requisits indispensables
 • Disponibilitat del/a candidat/a
 • Valoraciò dels mèrits addicionals aportats pel candidat/a
 • Valoració de l?entrevista
 • Valoració de la prova de coneixements sobre els requisits indispensables (si escau)

Presentació de sol·licituds

Els interessats hauràn d?enviar el seu curriculum vitae per correu electrònic a l?adreça: practicas@adeituv.es especificant com a assumpte ?Pràctica Unitat Web i Màrqueting?

El termini de sol·licitud romandrà obert fins les 24:00 hores del 13 d?octubre de 2014

Obligacions dels estudiants en pràctiques

Caldrà que els estudiants/estudiantes que realitzen pràctiques formatives en la Unitat Web i Màrqueting de la Universitat de València es comprometan al compliment de les següents obligacions:

 • Complir amb puntualitat l?horari de dedicació segons el calendari acordat entre cada estudiant/a i la Unitat Web i Màrqueting (UWM)
 • Justificar adeqüadament les faltes d?assistència per raons sobrevingudes.
 • Realitzar les tasques encomanades evitant absolutament l?ús de dispositius mòbils personals i/o la utilització dels mitjans o infraestructures de la UWM amb finalitats personals
 • L?estudiant/a haurà de ser respectuós amb el material, dispositius i altres eines, infrastructures o mitjans que es posen a la seua disposició per al desenvolupament de les activitats, sent responsable de les pèrdues, danys o menyscaptes que pogueren produir-se en l'ús dels mateixos.
 • Tot allò especificat al Reial Decret 592/2014, de 11 de juliol i i en el Reglament de pràctiques externes de la Universitat de València

L?incompliment reiterat de qualsevol d?aquestes obligacions conduirà a la rescissió de l?acord de pràctiques

Adscripció funcional i tutorització

La pràctica estarà adscrita a la Unitat Web i Màrqueting de la Universitat de València

El desenvolupament de la pràctica tindrà lloc a la seu d?aquesta Unitat, ubicada a la primera planta de l?Edifici Serveis Generals del Campus de Burjassot.


¿Recibe demasiados correos? Administre sus notificaciones en: http://aulavirtual.uv.es/notifications/manage

lunes, 29 de septiembre de 2014

[ESCRIU-ME] Practiqueu l'angl=?iso-8859-1?Q?=E8s_i_el_franc=E8s?= amb 'Le Week-End' al Musical de Benimaclet

Si no veieu bé el missatge cliqueu en aquest enllaç.

Seguiu-nos al Facebook i al Twiter.


Le Week-End a Benimaclet


 

Cinema al Musical Benimaclet

Le Week-End

Versió original en anglès i francès subtitulada en valencià

Direcció: Roger Michell

Amb Jim Broadbent, Lindsay Duncan, Jeff Goldblum, etc.

 Dimecres, 1 d'octubre de 2014, 21.30 h

 Lloc: carrer del Baró de San Petrillo, 14, València

Nick i Meg, una parella de madurs professors britànics, amb els fills ja independitzats, decideixen tornar a la romàntica París molts anys després del viatge de noces per intentar revitalitzar el matrimoni.

 Entrada lliure

Capacitat limitada

 Organitza: Centre Instructiu Musical (CIM) de Benimaclet
Hi col·labora: el Servei de Política Lingüística

 


 L'última pel·lícula de la temporada!


 

 

Cinema en valencià a Patraix

L'impossible

Direcció: Cody Cameron, Kris Pearn

Amb Naomi Watts i Ewan McGregor

+12 anys

Divendres, 3 d'octubre de 2014, a les 21.30 h

 Lloc: plaça de Patraix, València

 Desembre de l'any 2004. María (Naomi Watts), Henry (Ewan McGregor) i els seus tres fills petits volen des de Japó a Tailàndia per passar les vacances de Nadal descansant a la platja. Un matí, mentre que es troben tots a la piscina del complex a la vora del mar, un tsunami destrossa aquesta part de la costa del sud-est asiàtic. Les vides de milions de persones van canviar per sempre. Aquesta és la història d'aquesta família...

Entrada gratuïta

Capacitat limitada

Porteu-hi la cadira

 Organitza: Associació de Veïns, Cultural i de Consumidors Patraix
Hi col·labora: el Servei de Política Lingüística

 


 Cinema en valencià a la fresca a Benimàmet

 


 

 

Cinema en valencià a Benimàmet

Blue Jasmine

Direcció: Woody Allen

Amb Cate Blanchett, Alec Baldwin, Sally Hawkins, Bobby Cannavale, Peter Sarsgaard, Louis C.K., Michael Stuhlbarg, Andrew Dice Clay, Max Casella, Tammy Blanchard, Alden Ehrenreich

Dissabte, 4 d'octubre de 2014, a les 21.30 h

 Lloc: carrer de Santiago Calatrava, Benimàmet

(> 12 anys)

 Jasmine, una dona rica i glamourosa de l'alta societat novaiorquesa, es troba de sobte sense diners i sense casa. Decideix, llavors, mudar-se a San Francisco a viure amb la germana, Ginger, una dona de classe treballadora que viu amb el company en un petit apartament. Jasmine, que travessa el moment més crític de la seua vida, es dedica a prendre antidepressius i a recordar l'antiga vida a Manhattan.

Entrada gratuïta

Capacitat limitada

Porteu-hi la cadira

 Organitza:Associació de Veïns de Benimàmet
Hi col·labora: el Servei de Política Lingüística


La venus de les pells a Ontinyent


 

Cinema en valencià a Ontinyent

La Vénus à la fourrure

[La venus de les pells]

Versió original en francès subtitulada en valencià i versió doblada en valencià segons la sessió

Direcció: Roman Polanski

Amb Emmanuelle Seigner i Mathieu Amalric

Divendres, 10 d'octubre de 2014, a les 18.00 (VOS), 20.00 (doblada) i 22.30 h (VOS)

Dissabte, 11 d'octubre de 2014, a les 16.00 (doblada), 18.00 (VOS), 20.00 (doblada) i 22.30 h (VOS)

Diumenge, 12 d'octubre de 2014, a les 16.00 (doblada), 18.00 (VOS), 20.00 (doblada) i 22.30 h (VOS)

Dimecres, 15 d'octubre de 2014, a les 18.00 (VOS), 20.00 (doblada) i 22.30 h (VOS)

Dijous, 16 d'octubre de 2014, a les 18.00 (VOS), 20.00 (doblada) i 22.30 h (VOS) LlocCineápolis El Teler (carrer del Pintor Segrelles, 1, Ontinyent)

Després d'un dia d'audicions a actrius per a l'obra que presentarà, Thomas es lamenta de la mediocritat de les candidates; cap té la talla necessària per al paper principal. Però, de sobte, arriba Vanda, una dona amb molta energia que encarna tot el que Thomas detesta: és vulgar, atabalada i no recula per obtenir el paper. Però quan Thomas la deixa provar sort, queda perplex i captivat per la metamorfosi que experimenta la dona: comprèn perfectament el personatge i coneix el guió de memòria.

Entrada gratuïta amb el carnet de la Universitat de València (més un acompanyant)

 Organitza: Cine Club Utiye
Hi col·labora: el Servei de Política Lingüística

 


 Un entre tants al Teatre el Micalet

 

Un entre tants

Homenatge a Vicent Andrés Estellés

Companyia Perros Daneses

de Gonzalo Azcona i Javier Sahuquillo

Amb Pau Gregori, Santiago Martínez, Laura Sanchis, José Juan Sevilla i Paloma Villardepablo

Del 8 al 12 d'octubre

Funcions: dimecres, dijous i divendres a les 20.30 h; dissabte i diumenge a les 19 h

Lloc: Teatre el Micaletcarrer del Mestre Palau, 3, València

'Un entre tants' i, no obstant això, algú únic, capaç de fer vibrar a qualsevol valencià amb només un dels seus versos. Aquest espectacle tracta d'abastar la figura de l'immortal Vicent Andrés Estellés com a intel·lectual recuperant el seu vessant més simbolista i abordant-lo des d'un teatre poètic i escènic.

 

 

Amb el vostre carnet universitari, demaneu els bons al CAL (centre d'autoaprenentatge de llengües) del vostre campus (Burjassot, edifici de la bibliotecaels Tarongers, aulari NordBlasco Ibáñez, aulari V), que prodreu bescanviar per entrades en la taquilla del teatre una hora abans de l'espectacle. +INFO

Hi podreu utilitzar els bons de campanyes anteriors.

Organitza: Teatre el Micalet

Hi col·labora: Servei de Política Lingüística


Aquest missatge s'ha enviat mitjançant una llista de correu electrònic oficial del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. Els destinataris són membres de la comunitat universitària, usuaris dels nostres serveis i persones que han sol·licitat rebre informació sobre les nostres activitats. Si desitgeu donar-vos de baixa d'aquesta llista, envieu un missatge a l’adreça listserv@listserv.uv.es, sense tema o assumpte, i que duga en el cos: “unsubscribe escriu-me”.

This message has been sent to you via an official e-mail list belonging to the the University of Valencia's Language Policy Service. The recipients are members of the university community, users of our services and people who have asked to receive information about our activities. If you wish to be removed from this list, please, send a message to listserv@listserv.uv.es, leaving the subject empty and including “unsubscribe escriu-me” in the body.

Taller Comunicación no verbal 21/10 - Taller Cash Management 31/10

Boletín - 29/09/2014 - CEEI Valencia

Taller Comunicación no verbal 21/10 - Taller Cash Management 31/10

Facebook del canal  Twitter del canal

Agenda

Seminario: ¡Descifra sus gestos y toma Decisiones!

Paterna, Valencia - 21/10/2014 15:30

Seminario Comunicación No verbal

La Comunicación No Verbal Científica, centra su base de Trabajo en la Neurociencia y en dos Disciplinas, la Sinergología y las Microexpresiones ( FACS - Facial Action Coding System ). Las dos trab... [más]

Taller Cash Management. Conceptos básicos para el análisis y la gestión económica

Paterna, Valencia - 31/10/2014 10:00

monedas

Tener una visión protocolizada y un análisis práctico de documentos contables, así como poder analizar los riesgos con el fin de poder tomar decisiones adecuadas en el momento oportuno. Se hará uso... [más]

Emprenemjunts

[OFER-TRABEC] MAP : Oferta de Empleo P=?iso-8859-1?Q?=FAblico_?=30/09/2014


------------------------
AVISO: Las ofertas de OFER-TRABEC contienen un contacto con una dirección
de correo contrastadas por RedIRIS: universidades, empresas o instituciones .
En alguna ocasión y con el ánimo de ayudar, OFER-TRABEC distribuye ofertas
con direcciones genéricas (gmail,hotmail,gmx etc), RedIRIS recomienda
precaución con estas ofertas.
*************************
(c)OFER-TRABEC es un servicio ofrecido por el Centro de Comunicaciones RedIRIS
(Permitida la reproducción siempre que se cite la fuente de este Servicio).
------------------------

ÍNDICE
GENERALIDADES I
Sobre el contenido de esta publicación I
Disposiciones reglamentarias I
HORARIOS DE ATENCIÓN III
PROCESOS CONVOCADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA 1
Personal funcionario 1
GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE 1
GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE 1
BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE 1
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 1
Personal laboral 2
DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE 2
DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE 4
BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE 5
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 6
SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA 6
Otros tipos de personal: estatutario, militar,... 7
DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE 7
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 7
SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA 7
CONVOCATORIAS ABIERTAS 8
Personal funcionario 8
GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE 8
GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE 10
BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE 11
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 12
Personal laboral 14
DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE 14
DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE 18
BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE 20
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 22
SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA 22
Otros tipos de personal: estatutario, militar,... 23
DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE 23
DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE 25
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE 26
SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA 26
Convocatorias de pruebas de capacitación profesional 27
DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE 27
SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA 27
OBSERVACIONES 28
Titulaciones exigibles 28
Ámbito geográfico de las plazas ofertadas 29
Presentación de solicitudes 29
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 29
LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 31
BOLETINES PERSONALIZADOS 33
SERVICIO TELEFÓNICO AUTOMÁTICO 24 HORAS 34
Descripción del servicio 34
Menús 34
CANALES RSS 38


GENERALIDADES
SOBRE EL CONTENIDO DE ESTA PUBLICACIÓN
Esta publicación contiene información relativa a las convocatorias de empleo público de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas, de la Unión Europea, de Organismos Internacionales y, de la Administración Local, cuyos anuncios se hayan insertado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), correspondientes a los Ayuntamientos de las capitales de provincia, los Ayuntamientos de más de 100.000 habitantes y de todos aquellos que convoquen al menos 3 plazas. NO recoge convocatorias de promoción interna.
También, se recogen bajo el epígrafe de Convocatorias de pruebas de capacitación profesional aquellas que se convocan en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos vinculados o dependientes, con el objeto de facultar el ejercicio de determinadas profesiones: vigilantes de seguridad, gestores administrativos, profesores de autoescuela, etcétera.
La información está extraída de la base de datos del Centro de Información Administrativa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas 1 a la que puede acceder directamente en la siguiente dirección:
http://060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/TrabajarEnLaAdministracion/BusquedaAvanzadaEmpleoPublico.html
También, puede acceder a los detalles de cada convocatoria pulsando sobre la Referencia.
Los datos que aquí se publican tienen exclusivamente carácter informativo. Es conveniente que consulte las bases en la publicación oficial correspondiente de aquellas convocatorias concretas que sean de su interés, con el objeto de evitar posibles errores que puedan producirse de trascripción y/o cómputo de plazos2.

El modelo de instancia 790 de solicitud de admisión a pruebas selectivas y liquidación de tasas de derechos de examen puede conseguirse a través de Internet en la siguiente página web:
http://060.es/060_Home/BuscadoresTematicos/TrabajarEnLaAdministracion/InscripcionEnPruebasSelectivasPorInternet.html
DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS
Orden de actuación de los aspirantes
Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se publica el resultado del sorteo a que se refiere el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración del Estado. BOE de 13 de febrero de 2014:
"Según el resultado de dicho sorteo, el orden de actuación de los aspirantes en todas las pruebas selectivas en la Administración General del Estado que se convoquen desde el día siguiente a la publicación de esta Resolución, hasta la publicación del resultado del sorteo correspondiente al año 2015, se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «C»
En el supuesto de que no exista ningún aspirante cuyo primer apellido comience por la letra «C», el orden de actuación se iniciará por aquellos cuyo primer apellido comience por la letra «D», y así sucesivamente."
Oferta de empleo público
Real Decreto-ley 5/2014, de 4 de abril, por el que se prevé una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el impulso de la lucha contra el fraude fiscal y la aplicación de las medidas previstas en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. BOE de 5 de abril de 2014.
Real Decreto 228/2014, de 4 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público para el año 2014. BOE de 10 de abril de 2014.
Real Decreto 229/2014, de 4 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2014. BOE de 10 de abril de 2014.
Real Decreto 230/2014, de 4 de abril, por el que se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo Nacional de Policía para el año 2014. BOE de 10 de abril de 2014.
Real Decreto 332/2013, de 10 de mayo, por el que se aprueba la provisión de plazas de las Fuerzas Armadas y de la Escala Superior de Oficiales de la Guardia Civil para el año 2013. BOE de 11 de mayo de 2013.
Más información en: http://legislacion.060.es

HORARIOS DE ATENCIÓN
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA
C/ María de Molina, 50
28071 Madrid (España)
Teléfono: 060
Internet: http://060.es/
Contacto: http://060.es/060_Home/Utilidades/ContactarConLaAdministracion/FormularioAtencion.html
Atención Presencial.
Entre el 16 de septiembre y el 15 de junio, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
Entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
Atención telefónica.
Entre el 1 de septiembre y el 31 de julio, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 9:00 a 19:00 horas ininterrumpidamente.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
Durante el mes de agosto:
De lunes a viernes, de 9:00 a 15:00 horas ininterrumpidamente.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
REGISTRO (ver sección Lugares de presentación de solicitudes)
C/ María de Molina, 50
28071 Madrid (España)
Atención Presencial.
Entre el 16 de septiembre y el 15 de junio, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 9:00 a 17:30 horas ininterrumpidamente.
Sábados, de 9:00 a 14,00 horas.
Entre el 16 de junio y el 15 de septiembre, ambos inclusive:
De lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.

PROCESOS CONVOCADOS EN LA ÚLTIMA SEMANA
PERSONAL FUNCIONARIO
Grado universitario. Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente
* 1 Plaza de TÉCNICO DE GESTIÓN para Licenciado, Ingeniero Superior; Para el Ámbito geográfico LOCAL: SANTA CRUZ DE TENERIFE. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 4 de octubre de 2014. Rf: 167134
* 4 Plazas de MÉDICOS INSPECTORES - CUERPO INSPECCIÓN SANITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL para Licenciado o Grado en Medicina; Para el Ámbito geográfico NACIONAL. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 20 de octubre de 2014. Rf: 167131
Grado universitario. Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente
* Bolsa de empleo de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID GRUPO A2) para Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 26 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 4 de octubre de 2014. Rf: 167119
Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado polivalente o formación profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente
* 8 Plazas de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (Policía Local) para Bachillerato o técnico o equivalente; Para el Ámbito geográfico LOCAL: GUADALAJARA. AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 17 de octubre de 2014. Rf: 167129
Graduado en educación secundaria obligatoria. Educación general básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente
* 1 Plaza de ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (Vigilante de obra) para Graduado en educación secundaria obligatoria. ; Para el Ámbito geográfico LOCAL: GRANADA. Diputación Provincial de Granada.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 17 de octubre de 2014. Rf: 167128
PERSONAL LABORAL
Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente
* 1 Plaza de MÉDICO DE SANIDAD MARÍTIMA para Licenciado en Médicina y cirugía; en el/la INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: HUELVA. MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 6 de octubre de 2014. Rf: 167143
* Bolsa de empleo de ARQUITECTO (Empresarial, EMA/AD/363) para Título universitario en Ciencias de la Computación, Tecnologías de la Información, Ingeniería u otros campos relacionados; en el/la AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS. EMA. Oficina de asistencia a las PYME, Departamento de partes interesadas empresariales (FGIV). Para el Ámbito geográfico INTERNACIONAL. UNIÓN EUROPEA.
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 24 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 24 de octubre de 2014. Rf: 167114
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (Grupo A Subgrupo A1) para Licenciatura/grado en Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias Sociales, o titulación equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 10 de octubre de 2014. Rf: 167141
* 1 Plaza de PERSONAL INVESTIGADOR (Investigador doctor junior Grupo A Subgrupo A1) para Doctorado en Teledetección; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 10 de octubre de 2014. Rf: 167136
* 1 Plaza de INVESTIGADOR (Grupo A Subgrupo A1 Investigador doctor senior) para Doctorado en Física; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 10 de octubre de 2014. Rf: 167140
* 1 Plaza de PERSONAL INVESTIGADOR (Investigador doctor junior Grupo A Subgrupo A1) para Doctorado en Física (Física del Medio Ambiente); Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 10 de octubre de 2014. Rf: 167135
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (Grupo A Subgrupo A1) para Licenciatura en Física o en Matemáticas, o titulación equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 10 de octubre de 2014. Rf: 167138
* 3 Plazas de CONTROLADOR para Consultar convocatoria; en el/la SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA. Para el Ámbito geográfico NACIONAL. MINISTERIO DE FOMENTO.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 18 de octubre de 2014. Rf: 167139
* 1 Plaza de INVESTIGADOR (Investigador senior) para Licenatura Biología, Farmacia (Especialidad de Bioquímica, Biología Molecular); Para el Ámbito geográfico LOCAL: SANTA CRUZ DE TENERIFE. UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA.
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 4 de octubre de 2014. Rf: 167133
* 1 Plaza de PERSONAL INVESTIGADOR (Investigador doctor junior Grupo A Subgrupo A1) para Doctorado en Física o equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 10 de octubre de 2014. Rf: 167137
* 1 Plaza de DOCTOR (FC3) para Doctor en Biología; en el/la CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGÍA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: NAVARRA. MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 2 de octubre de 2014. Rf: 167098
* 1 Plaza de DOCTOR para Doctor; en el/la CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE TECNLOGÍA QUÍMICA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 6 de octubre de 2014. Rf: 167126
* 3 Plazas de TITULADO SUPERIOR para Licenciatura en Derecho y/o en Ciencias Políticas y de la Administración Pública; en el/la CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. ORGANIZACIÓN CENTRAL DEL CSIC. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 24 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 1 de octubre de 2014. Rf: 167089
* 1 Plaza de FACULTATIVO ESPECIALISTA (especialidad en Anestesiología y Reanimación) para Médico/a especialista en Anestesiología y Reanimación; en el/la CONSORCIO ARAGONÉS SANITARIO DE ALTA RESOLUCIÓN (CONSORCIO DE SALUD). Para el Ámbito geográfico LOCAL: HUESCA. DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA.
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 26 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 16 de octubre de 2014. Rf: 167117
* 1 Plaza de DOCTOR (FC2) para Doctor en Astrofísica; en el/la CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. CENTRO DE ASTROBIOLOGÍA. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 2 de octubre de 2014. Rf: 167097
* Bolsa de empleo de PERSONAL CIENTÍFICO (EMA/CA/S/047, Corta duración, para terapias veterinarias novedosas) para Título universitario relacionado con la biología; en el/la AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS. EMA. División de medicamentos de uso veterinario (FGIV). Para el Ámbito geográfico INTERNACIONAL. UNIÓN EUROPEA.
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 24 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 24 de octubre de 2014. Rf: 167112
* 1 Plaza de TITULADO SUPERIOR para Ingeniero Industrial; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: PRINCIPADO DE ASTURIAS. INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA).
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 26 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 4 de octubre de 2014. Rf: 167118
* Bolsa de empleo de PERSONAL CIENTÍFICO (EMA/CA/L/046, Larga duración) para Título universitario en el campo de la medicina, farmacia u otras relacionadas con la biología; en el/la AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS. EMA. Oficina de asistencia a las PYME, Departamento de partes interesadas empresariales (FGIV). Para el Ámbito geográfico INTERNACIONAL. UNIÓN EUROPEA.
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 24 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 24 de octubre de 2014. Rf: 167113
* 4 Plazas de TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES para Doctorado, licenciatura, ingeniería superior, grado o equivalente; en el/la Instituto de Salud Carlos III. ISCIII. CENTRO NACIONAL DE SANIDAD AMBIENTAL. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 24 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 1 de octubre de 2014. Rf: 167101
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (GRUPO A SUBGRUPO A1) para Llicenciatura en Física, o titulación equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 6 de octubre de 2014. Rf: 167122
* 1 Plaza de DIRECTOR (Director/Gerente) para Titulación universitaria superior; en el/la INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES. IMSERSO. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 13 de octubre de 2014. Rf: 167127
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (GRUPO A SUBGRUPO A1) para Llicenciatura en Física, o titulación equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 6 de octubre de 2014. Rf: 167120
* 3 Plazas de TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES para Ingeniería, doctorado en telecomunicaciones, o en informática o doctorado, licenciatura, Grado en ciencias físicas; en el/la INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 24 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 1 de octubre de 2014. Rf: 167105
Diplomatura universitaria, ingeniería técnica, arquitectura técnica o equivalente
* Bolsa de empleo de FISIOTERAPEUTA para Grado o Diplomatura en Fisioterapia; en el/la AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 15 de octubre de 2014. Rf: 167095
* Bolsa de empleo de PERSONAL INVESTIGADOR para De grado en ciencias de la actividad física y del deporte o licenciatura en ciencias de la actividad física y del deporte; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN.
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 10 de octubre de 2014. Rf: 167144
* 1 Plaza de PERSONAL INVESTIGADOR para Licenciatura en Informática, ingeniería informática, licenciatura en físicas o matemáticas especialidad en computación; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN.
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 10 de octubre de 2014. Rf: 167142
* Bolsa de empleo de DIPLOMADO EN ENFERMERÍA para Grado o Diplomatura en Enfermería; en el/la AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 15 de octubre de 2014. Rf: 167090
* Bolsa de empleo de TITULADO MEDIO (Personal de Administración y Servicios de titulado de Grado Medio, Administración Electrónica) para Título Universitario Oficial de Grado o Título Universitario Oficial de Primer Ciclo (Diplomados Universitarios, Arquitectos e Ingenieros Técnicos u oficialmente equivalente); Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CASTILLA Y LEÓN. UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 25 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 3 de octubre de 2014. Rf: 167106
* 1 Plaza de COORDINADOR (de Enfermería) para Diplomatura o Grado en Enfermería; Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. FUNDACION DE ATENCION Y APOYO A LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL DE LAS ILLES BALEARS.
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 25 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 6 de octubre de 2014. Rf: 167111
* 1 Plaza de TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES para Diplomatura en Estadística; en el/la Instituto de Salud Carlos III. ISCIII. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 24 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 1 de octubre de 2014. Rf: 167099
* 1 Plaza de TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (GRUPO A SUBGRUPO A2) para Grado en Física, o titulación equivalente; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: COMUNITAT VALENCIANA. UNIVERSIDAD DE VALENCIA.
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 6 de octubre de 2014. Rf: 167123
Bachillerato, bachillerato unificado polivalente o formación profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES para Técnico Superior de Formación Profesional en Análisis y Control; en el/la CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS. Para el Ámbito geográfico LOCAL: VALENCIA. MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 3 de octubre de 2014. Rf: 167116
* Bolsa de empleo de TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO para Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico o Técnico Especialista en Laboratorio; en el/la AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 15 de octubre de 2014. Rf: 167093
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES para Técnico/a Superior (FPII), especialidad en Documentación Sanitaria; en el/la Instituto de Salud Carlos III. ISCIII. CENTRO NACIONAL DE SANIDAD AMBIENTAL. Para el Ámbito geográfico LOCAL: MADRID. MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 24 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 1 de octubre de 2014. Rf: 167100
* Bolsa de empleo de TÉCNICO SUPERIOR EN RADIODIAGNÓSTICO para Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico o Técnico Especialista en Radiodiagnóstico; en el/la AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 15 de octubre de 2014. Rf: 167094
* 1 Plaza de TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES para Técnico Superior de Formación Profesional en Salud Ambiental; en el/la CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. Instituto de Parasitología y Biomedicina "López-Neyra". Para el Ámbito geográfico LOCAL: GRANADA. MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD.
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 6 de octubre de 2014. Rf: 167125
* Bolsa de empleo de AGENTES DE SEGURIDAD INTERNA (SC 1, AST-SC) para Nivel de enseñanza secundaria, acreditado por un título de final de estudios que dé acceso a la enseñanza superior, seguido por una experiencia profesional de una duración mínima de tres años en relación con la naturaleza de las funciones, o experiencia profesional de diez años, como mínimo, de los cuales al menos cinco deberán estar relacionados con la naturaleza de las funciones; en el/la CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA. Para el Ámbito geográfico INTERNACIONAL. UNIÓN EUROPEA.
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 25 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 28 de octubre de 2014. Rf: 167115
* Bolsa de empleo de TÉCNICO SUPERIOR EN ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA para Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología; en el/la AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 15 de octubre de 2014. Rf: 167096
Graduado en educación secundaria, educación general básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente
* Bolsa de empleo de AUXILIAR DE ENFERMERÍA para Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico Auxiliar de Enfermería o Clínica, en el/la AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 15 de octubre de 2014. Rf: 167091
Sin determinar en la convocatoria
* Bolsa de empleo de CELADOR para Técnico en Emergencias Sanitarias, Graduado Escolar o equivalente, en el/la AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR. Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: ANDALUCÍA. CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES.
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 15 de octubre de 2014. Rf: 167092
OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,...
Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente
* 1 Plaza de FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Gerencia de Atención Especializada Áreas III y IV: Hospital Comarcal Sierrallana) para Licenciado en Medicina; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CANTABRIA. SERVICIO CANTABRO DE SALUD.
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 25 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 13 de octubre de 2014. Rf: 167103
* 1 Plaza de FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Cirugía General y Aparato Digestivo) para facultativo de área de Cirugía General y Aparato Digestivo; en el/la Sector sanitario de Migjorn. Hospital de Son Llàtzer. Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-SALUT).
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 27 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 9 de octubre de 2014. Rf: 167132
* 3 Plazas de FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Obstetricia y Ginecología) para facultativo de área de Obstetricia y Ginecología; en el/la Sector sanitario de Llevant. Hospital de Manacor. Para el Ámbito geográfico LOCAL: ILLES BALEARS. SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-SALUT).
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 27 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 9 de octubre de 2014. Rf: 167130
Graduado en educación secundaria, educación general básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente
* 614 Plazas de AUXILIAR ADMINISTRATIVO para Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional de Grado Medio o equivalente ; Para el Ámbito geográfico AUTONÓMICO: CANARIAS. SERVICIO CANARIO DE LA SALUD.
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 25 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 25 de octubre de 2014. Rf: 167104
Sin determinar en la convocatoria
* 100 Plazas de RESERVISTA VOLUNTARIO EN LAS FUERZAS ARMADAS (Categorías de oficial, suboficial y tropa y marinería) para Consultar Boletín, titulación según categoría; Para el Ámbito geográfico NACIONAL. MINISTERIO DE DEFENSA.
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de septiembre de 2014. Fin del plazo de presentación: 15 de octubre de 2014. Rf: 167102


CONVOCATORIAS ABIERTAS

PERSONAL FUNCIONARIO
GRADO UNIVERSITARIO. DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
LETRADOS
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Grado universitario. Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 19 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2014
Referencia: 167067
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
MÉDICOS INSPECTORES - CUERPO INSPECCIÓN SANITARIA DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Licenciado o Grado en Medicina
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 29 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/10/2014
Observaciones: tres tendrán como destino el Instituto Nacional de la Seguridad Social y una el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria.
Referencia: 167131
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
TÉCNICO DE GESTIÓN
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Licenciado, Ingeniero Superior
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2014
Observaciones al plazo: dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias
Observaciones: Proyecto: Transferencia de la investigación biotecnológica orientada a la rentabilidad empresarial y movilización de flujos de negocio (BIOTRANSFER)
Referencia: 167134
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y HACIENDA
FACULTATIVO SUPERIOR DE ADMINISTRACIÓN ESPECIAL (Ingeniero Agrónomo)
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Ingeniero Agrónomo o equivalente
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de LA RIOJA
BOLETÍN OFICIAL DE LA RIOJA de 17 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2014
Referencia: 167038
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
TÉCNICOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Licenciado/a en Derecho, en Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 2, Discapacitados: 1, para la provincia de MÁLAGA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2014
Referencia: 167046
MINISTERIO DE JUSTICIA
SECRETARIOS JUDICIALES
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Licenciado o Grado en Derecho
Plazas: Convocadas: 80, Libres: 76, Discapacitados: 4, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 11 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/10/2014
Referencia: 166985
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CÁCERES
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA (Técnico de Administración General)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Licenciado en Derecho, Ciencias Políticas, Económicas o Empresariales, Intendente Mercantil o Actuario Mercantil, Graduado en Administración y Gestión Pública o Grado Universitario correspondiente
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la provincia de CÁCERES
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2014
Referencia: 166981
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
SUPERIOR DE ADMINISTRADORES (Administradores de Gestión Financiera)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, el título de Grado o cualquier titulación equivalente
Plazas: Convocadas: 59, Libres: 59, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 19 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2014
Referencia: 167063
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL (Secretaria)
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociología o el título de Grado correspondiente
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 19 de diciembre de 2013.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/12/2014
Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes finalizará un mes después de la realización del primer ejercicio de la convocatoria para el acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Comunidad Autónoma de Aragón. CONVOCATORIA ASOCIADA A LA QUE SE HAGA PARA FUNCIONARIOS EN LA COMUNIDAD DE ARAGON.
Observaciones: Las bolsas de trabajo se formarán con los aspirantes que alcancen la puntuación mínima exigida para cada una de las subescalas y según el orden de puntuación obtenida, pudiendo los aspirantes optar selectivamente por figurar en una o en varias de las bolsas. En caso de empate en la puntuación, se seguirá el orden alfabético por apellidos.
Referencia: 165321
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL (Subescala de intervención-tesorería, categoría de entrada)
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras o el título de Grado correspondiente
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 19 de diciembre de 2013.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/12/2014
Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes finalizará un mes después de la realización del primer ejercicio de la convocatoria para el acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Comunidad Autónoma de Aragón. CONVOCATORIA ASOCIADA AL PROCESO SELECTIVO DE REF.: 165229
Observaciones: Las bolsas de trabajo se formarán con los aspirantes que alcancen la puntuación mínima exigida para cada una de las subescalas y según el orden de puntuación obtenida, pudiendo los aspirantes optar selectivamente por figurar en una o en varias de las bolsas. En caso de empate en la puntuación, se seguirá el orden alfabético por apellidos.
Referencia: 165320
DEPARTAMENTO DE POLÍTICA TERRITORIAL E INTERIOR
FUNCIONARIOS CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER ESTATAL (subescala de secretaría-intervención)
Vía: INTERINIDAD
Titulación: Licenciado en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración, Licenciado en Sociología, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, Licenciado en Economía, Licenciado en Ciencias Actuariales y Financieras o el título de Grado correspondiente
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ARAGÓN
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 19 de diciembre de 2013.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/12/2014
Observaciones al plazo: El plazo para la presentación de solicitudes finalizará un mes después de la realización del primer ejercicio de la convocatoria para el acceso a la Subescala de Secretaría-Intervención de la Comunidad Autónoma de Aragón. CONVOCATORIA CONDICIONADA AL PROCESO SELECTIVO DE REF.: 165230
Observaciones: Las bolsas de trabajo se formarán con los aspirantes que alcancen la puntuación mínima exigida para cada una de las subescalas y según el orden de puntuación obtenida, pudiendo los aspirantes optar selectivamente por figurar en una o en varias de las bolsas. En caso de empate en la puntuación, se seguirá el orden alfabético por apellidos.
Referencia: 165318
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE CASTELLÓ/CASTELLÓN
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA TÉCNICA
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de CASTELLÓN
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2014
Referencia: 167071
GRADO UNIVERSITARIO. DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (AYUDANTES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y MUSEOS DE LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID GRUPO A2)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 26 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2014
Referencia: 167119
AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA TÉCNICA (Arquitecto/a Técnico/a)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Arquitecto Técnico o del Título de Grado en Ingeniería de Edificación o título equivalente
Plazas: Convocadas: 2, Libres: 2, para la provincia de SALAMANCA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/10/2014
Referencia: 167057
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Gestión Financiera)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico, o el título de Grado correspondiente o cualquier titulación equivalente
Plazas: Convocadas: 20, Libres: 20, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 19 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2014
Referencia: 167064
MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS
ARQUITECTOS TÉCNICOS AL SERVICIO DE LA HACIENDA PÚBLICA
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Arquitecto Técnico, o el título que habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, según establecen las Directivas Comunitarias
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/10/2014
Referencia: 167060
BACHILLERATO O TÉCNICO. BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
ADMINISTRATIVOS
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller, Técnico o haber superado las pruebas de acceso a la Universidad, o cualquier titulación equivalente
Plazas: Convocadas: 33, Libres: 33, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 19 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2014
Referencia: 167065
AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (Policía Local)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachillerato o técnico o equivalente
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 8, para la provincia de GUADALAJARA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/10/2014
Referencia: 167129
AYUNTAMIENTO DE CONSTANTINA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (Policía Local)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller, Técnico o equivalente
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la provincia de SEVILLA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/10/2014
Referencia: 166999
MINISTERIO DEL INTERIOR
AYUDANTES DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller o Técnico
Plazas: Convocadas: 70, Libres: 70, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 10 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2014
Referencia: 166980
AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA
ADMINISTRACIÓN GENERAL, SUBESCALA ADMINISTRATIVA
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller Superior, F.P. 2.º o equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de MÁLAGA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2014
Referencia: 167045
AYUNTAMIENTO DE SANTANDER
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (Policía Local)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachiller superior, Formación Profesional de segundo grado o equivalente
Plazas: Convocadas: 14, Libres: 14, para la comunidad autónoma de CANTABRIA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 12 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/10/2014
Referencia: 166998
AYUNTAMIENTO DE PRIEGO DE CÓRDOBA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (Policía Local)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Bachillerato o técnico. Bachillerato unificado polivalente o formación profesional de técnico superior o técnico especialista o equivalente
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la provincia de CÓRDOBA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 8 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/10/2014
Referencia: 166960
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA. EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO (Turno restringido a personas con discapacidad intelectual)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Graduado en educación secundaria obligatoria. Educación general básica o formación profesional de técnico o técnico auxiliar o equivalente
Plazas: Convocadas: 7, Libres: 7, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 19 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2014
Referencia: 167066
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (Vigilante de obra)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Graduado en educación secundaria obligatoria.
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de GRANADA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 17/10/2014
Referencia: 167128
CONSEJERÍA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o cualquier titulación equivalente
Plazas: Convocadas: 36, Libres: 34, Discapacitados: 2, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 19 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2014
Referencia: 167068
AYUNTAMIENTO DE ERMUA
ADMINISTRACIÓN ESPECIAL, SUBESCALA SERVICIOS ESPECIALES (Policía Local)
Vía: INGRESO LIBRE
Titulación: Graduado escolar, formación profesional de primer grado o equivalente
Plazas: Convocadas: 8, Libres: 8, para la provincia de BIZKAIA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 22 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2014
Observaciones: Perfil lingüístico de euskera: 2, siete de ellas con carácter preceptivo y fecha de preceptividad vencida, y la plaza restante tiene asignado un perfil lingüístico 2 sin fecha de preceptividad.
Referencia: 167072
PERSONAL LABORAL
DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA
MÉDICO DE SANIDAD MARÍTIMA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciado en Médicina y cirugía
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de HUELVA
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/10/2014
Referencia: 167143
UNIÓN EUROPEA
AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS. EMA. OFICINA DE ASISTENCIA A LAS PYME, DEPARTAMENTO DE PARTES INTERESADAS EMPRESARIALES (FGIV)
ARQUITECTO (Empresarial, EMA/AD/363)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Título universitario en Ciencias de la Computación, Tecnologías de la Información, Ingeniería u otros campos relacionados
Plazas: Bolsa de empleo, para INTERNACIONAL
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 24 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/10/2014
Observaciones al plazo: a las 24.00 horas
Referencia: 167114
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (Grupo A Subgrupo A1)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciatura/grado en Derecho, Ciencias Políticas, Ciencias Sociales, o titulación equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2014
Observaciones: Proyecto: Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Consellería d'Educació, Cultura i Esport
Referencia: 167141
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
PERSONAL INVESTIGADOR (Investigador doctor junior Grupo A Subgrupo A1)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Doctorado en Teledetección
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2014
Observaciones: Proyecto: Programa Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Consellería d'Educació, Cultura i Esport
Referencia: 167136
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
INVESTIGADOR (Grupo A Subgrupo A1 Investigador doctor senior)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Doctorado en Física
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2014
Observaciones: Proyecto: Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Referencia: 167140
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
PERSONAL INVESTIGADOR (Investigador doctor junior Grupo A Subgrupo A1)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Doctorado en Física (Física del Medio Ambiente)
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2014
Observaciones: Proyecto: Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Referencia: 167135
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (Grupo A Subgrupo A1)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciatura en Física o en Matemáticas, o titulación equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2014
Observaciones: Proyecto: Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport y Deporte.
Referencia: 167138
MINISTERIO DE FOMENTO
SOCIEDAD DE SALVAMENTO Y SEGURIDAD MARÍTIMA
CONTROLADOR
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Consultar convocatoria
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para ESPAÑA
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 18/10/2014
Referencia: 167139
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
INVESTIGADOR (Investigador senior)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenatura Biología, Farmacia (Especialidad de Bioquímica, Biología Molecular)
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de SANTA CRUZ DE TENERIFE
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 29 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2014
Observaciones al plazo: dentro de los 5 días hábiles siguientes a la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Canarias
Observaciones: Proyecto: Transferencia de la investigación biotecnológica orientada a la rentabilidad empresarial y movilización de flujos de negocio (BIOTRANSFER)
Referencia: 167133
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
PERSONAL INVESTIGADOR (Investigador doctor junior Grupo A Subgrupo A1)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Doctorado en Física o equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2014
Observaciones: Proyecto: Prometeu per a grups d'investigació d'Excel·lència de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport
Referencia: 167137
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE AGROBIOTECNOLOGÍA
DOCTOR (FC3)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Doctor en Biología
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de NAVARRA
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/10/2014
Referencia: 167098
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE TECNLOGÍA QUÍMICA
DOCTOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Doctor
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de VALENCIA
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/10/2014
Observaciones: Duración estimada de las tareas: 31/12/2014
Referencia: 167126
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. ORGANIZACIÓN CENTRAL DEL CSIC
TITULADO SUPERIOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciatura en Derecho y/o en Ciencias Políticas y de la Administración Pública
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 24 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/10/2014
Observaciones: Duración estimada de las tareas: hasta 31 de octubre de 2016
Referencia: 167089
DEPARTAMENTO DE SANIDAD, BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA
CONSORCIO ARAGONÉS SANITARIO DE ALTA RESOLUCIÓN (CONSORCIO DE SALUD)
FACULTATIVO ESPECIALISTA (especialidad en Anestesiología y Reanimación)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Médico/a especialista en Anestesiología y Reanimación
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de HUESCA
BOLETÍN OFICIAL DE ARAGÓN de 26 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 16/10/2014
Referencia: 167117
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. CENTRO DE ASTROBIOLOGÍA
DOCTOR (FC2)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Doctor en Astrofísica
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 25 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/10/2014
Referencia: 167097
UNIÓN EUROPEA
AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS. EMA. DIVISIÓN DE MEDICAMENTOS DE USO VETERINARIO (FGIV)
PERSONAL CIENTÍFICO (EMA/CA/S/047, Corta duración, para terapias veterinarias novedosas)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Título universitario relacionado con la biología
Plazas: Bolsa de empleo, para INTERNACIONAL
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 24 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/10/2014
Observaciones al plazo: a las 24.00 horas
Referencia: 167112
INSTITUTO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (IDEPA)
TITULADO SUPERIOR
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Ingeniero Industrial
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la comunidad autónoma de PRINCIPADO DE ASTURIAS
BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS de 26 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 04/10/2014
Referencia: 167118
UNIÓN EUROPEA
AGENCIA EUROPEA DE MEDICAMENTOS. EMA. OFICINA DE ASISTENCIA A LAS PYME, DEPARTAMENTO DE PARTES INTERESADAS EMPRESARIALES (FGIV)
PERSONAL CIENTÍFICO (EMA/CA/L/046, Larga duración)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Título universitario en el campo de la medicina, farmacia u otras relacionadas con la biología
Plazas: Bolsa de empleo, para INTERNACIONAL
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 24 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 24/10/2014
Observaciones al plazo: a las 24.00 horas
Referencia: 167113
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. ISCIII. CENTRO NACIONAL DE SANIDAD AMBIENTAL
TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Doctorado, licenciatura, ingeniería superior, grado o equivalente
Plazas: Convocadas: 4, Libres: 4, para la provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 24 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/10/2014
Observaciones: Proyecto de Investigación: "Acuerdo de Encomienda de Gestión Entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Economía y Competitividad, para la Realización de Trabajos Científico-Técnicos sobre Evaluación de Riesgos para la Salud Humana de los Productos Fitosanitarios".
Referencia: 167101
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (GRUPO A SUBGRUPO A1)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Llicenciatura en Física, o titulación equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/10/2014
Observaciones: Proyecto: El cambio climático a través de la teledetección
Referencia: 167122
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
INSTITUTO DE MAYORES Y SERVICIOS SOCIALES. IMSERSO
DIRECTOR (Director/Gerente)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Titulación universitaria superior
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2014
Referencia: 167127
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
TÉCNICO SUPERIOR DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (GRUPO A SUBGRUPO A1)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Llicenciatura en Física, o titulación equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/10/2014
Observaciones: Proyecto: Puntos cuánticos semiconductores como clave para futuras tecnologías: de la nanofotónica a la nanoplasmónica
Referencia: 167120
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III
TITULADO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Ingeniería, doctorado en telecomunicaciones, o en informática o doctorado, licenciatura, Grado en ciencias físicas
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 24 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/10/2014
Observaciones: Proyecto de Investigación titulado "CHRONIC DISEASES AND PROMOTING HEALTHY AGEING ACROSS THE LIFE CYCLE (CHRODIS-JA)" TELEMEDICINA, nº exp. INTPY-1030/14-2-TS (1, 2 y 3), que tiene una duración estimada hasta el 31 de marzo de 2017
Referencia: 167105
DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
FISIOTERAPEUTA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Grado o Diplomatura en Fisioterapia
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/10/2014
Observaciones al plazo: El plazo para rellenar y enviar la Solicitud de Admisión a través de nuestra página Web será, desde el día 1 hasta el día 15 de octubre de 2014, ambos incluidos.
Observaciones: El número máximo de personas que acceden al listado son 15.
Referencia: 167095
UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
PERSONAL INVESTIGADOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: De grado en ciencias de la actividad física y del deporte o licenciatura en ciencias de la actividad física y del deporte
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2014
Observaciones: Grupo de investigación 'LIFE'; Physical Activity, Fitness and Health
Referencia: 167144
UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN
PERSONAL INVESTIGADOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Licenciatura en Informática, ingeniería informática, licenciatura en físicas o matemáticas especialidad en computación
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 29 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 10/10/2014
Observaciones: Proyecto: Sistema de control para frutos pequeños para control con autómata
Referencia: 167142
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
DIPLOMADO EN ENFERMERÍA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Grado o Diplomatura en Enfermería
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/10/2014
Observaciones al plazo: El plazo para rellenar y enviar la Solicitud de Admisión a través de nuestra página Web será, desde el día 1 hasta el día 15 de octubre de 2014, ambos incluidos.
Observaciones: El número máximo de personas que acceden al listado son 100.
Referencia: 167090
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
TITULADO MEDIO (Personal de Administración y Servicios de titulado de Grado Medio, Administración Electrónica)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Título Universitario Oficial de Grado o Título Universitario Oficial de Primer Ciclo (Diplomados Universitarios, Arquitectos e Ingenieros Técnicos u oficialmente equivalente)
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de CASTILLA Y LEÓN
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN de 25 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2014
Referencia: 167106
UNIÓN EUROPEA
FUNDACIÓN EUROPEA PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE VIDA Y DE TRABAJO
AGENTE TEMPORAL (Editor de visualización de datos)
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Titulación universitaria en ciencias sociales, económicas o disciplinas afines
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para INTERNACIONAL
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 9 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2014
Observaciones: El editor de visualización de datos será contratado como Agente Temporal (AD 6) con un contrato fijo inicial de cinco años.
Referencia: 166979
CORTES GENERALES
SECRETARIA GENERAL DEL SENADO. DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES
PROGRAMADOR
Vía: CONTRATACIÓN FIJA
Titulación: Diplomatura universitario o equivalente
Plazas: Convocadas: 6, Libres: 5, Discapacitados: 1, para la provincia de MADRID
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 18 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 08/10/2014
Referencia: 167056
FUNDACION DE ATENCION Y APOYO A LA DEPENDENCIA Y DE PROMOCION DE LA AUTONOMIA PERSONAL DE LAS ILLES BALEARS
COORDINADOR (de Enfermería)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Diplomatura o Grado en Enfermería
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 25 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/10/2014
Referencia: 167111
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. ISCIII
TITULADO MEDIO DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Diplomatura en Estadística
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 24 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/10/2014
Observaciones: Proyecto de investigación: "CHRONIC DISEASES AND PROMOTING HEALTHY AGEING ACROSS THE LIFE CYCLE (CHRODIS-JA)" INVESTÉN.
Referencia: 167099
UNIVERSIDAD DE VALENCIA
TÉCNICO MEDIO DE APOYO A LA INVESTIGACIÓN (GRUPO A SUBGRUPO A2)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Grado en Física, o titulación equivalente
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la comunidad autónoma de COMUNITAT VALENCIANA
DIARI OFICIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA de 26 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/10/2014
Observaciones: Proyecto: Metodología para la obtención de las propiedades de los aerosoles a nivel de suelo a partir de las medidas en la columna atmosférica realizadas mediante teledetección
Referencia: 167123
BACHILLERATO, BACHILLERATO UNIFICADO POLIVALENTE O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO SUPERIOR O TÉCNICO ESPECIALISTA O EQUIVALENTE
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico Superior de Formación Profesional en Análisis y Control
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de VALENCIA
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 26 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2014
Observaciones: Duración estimada de las tareas: 3 meses
Referencia: 167116
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
TÉCNICO ESPECIALISTA DE LABORATORIO
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico Superior en Laboratorio de Diagnóstico Clínico o Técnico Especialista en Laboratorio
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/10/2014
Observaciones al plazo: El plazo para rellenar y enviar la Solicitud de Admisión a través de nuestra página Web será, desde el día 1 hasta el día 15 de octubre de 2014, ambos incluidos.
Observaciones: El número máximo de personas que acceden al listado son 30.
Referencia: 167093
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
INSTITUTO DE SALUD CARLOS III. ISCIII. CENTRO NACIONAL DE SANIDAD AMBIENTAL
TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico/a Superior (FPII), especialidad en Documentación Sanitaria
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de MADRID
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 24 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 01/10/2014
Observaciones: Proyecto de Investigación: "Acuerdo de Encomienda de Gestión Entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Instituto de Salud Carlos III, del Ministerio de Economía y Competitividad, para la Realización de Trabajos Científico-Técnicos sobre Evaluación de Riesgos para la Salud Humana de los Productos Fitosanitarios".
Referencia: 167100
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
TÉCNICO SUPERIOR EN RADIODIAGNÓSTICO
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico Superior en Imagen para el Diagnóstico o Técnico Especialista en Radiodiagnóstico
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/10/2014
Observaciones al plazo: El plazo para rellenar y enviar la Solicitud de Admisión a través de nuestra página Web será, desde el día 1 hasta el día 15 de octubre de 2014, ambos incluidos.
Observaciones: El número máximo de personas que acceden al listado son 30.
Referencia: 167094
MINISTERIO DE ECONOMIA Y COMPETITIVIDAD
CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS. CSIC. INSTITUTO DE PARASITOLOGÍA Y BIOMEDICINA "LÓPEZ-NEYRA"
TÉCNICO SUPERIOR DE ACTIVIDADES TÉCNICAS Y PROFESIONALES
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico Superior de Formación Profesional en Salud Ambiental
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de GRANADA
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 29 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 06/10/2014
Observaciones: Duración estimada de las tareas: 12 meses
Referencia: 167125
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL
TÉCNICO DE FARMACIA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Título de Formación Profesional de Segundo Grado Técnico Especialista en Farmacia o Título de Grado Medio de Técnico en Farmacia y Parafarmacia
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de MÁLAGA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 19 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2014
Referencia: 167070
UNIÓN EUROPEA
CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA
AGENTES DE SEGURIDAD INTERNA (SC 1, AST-SC)
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Nivel de enseñanza secundaria, acreditado por un título de final de estudios que dé acceso a la enseñanza superior, seguido por una experiencia profesional de una duración mínima de tres años en relación con la naturaleza de las funciones, o experiencia profesional de diez años, como mínimo, de los cuales al menos cinco deberán estar relacionados con la naturaleza de las funciones
Plazas: Bolsa de empleo, para INTERNACIONAL
DIARIO OFICIAL DE LA UNIÓN EUROPEA de 25 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/10/2014
Observaciones al plazo: a las 12:00 horas del mediodía, hora de Bruselas
Observaciones: Número de candidatos que figurarán en la lista de reserva: 28
Referencia: 167115
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
TÉCNICO SUPERIOR EN ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico Superior en Anatomía Patológica y Citología
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/10/2014
Observaciones al plazo: El plazo para rellenar y enviar la Solicitud de Admisión a través de nuestra página Web será, desde el día 1 hasta el día 15 de octubre de 2014, ambos incluidos.
Observaciones: El número máximo de personas que acceden al listado son 10.
Referencia: 167096
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE
PUERTOS DEL ESTADO
PUERTO DE BARCELONA
POLICÍA PORTUARIA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Graduado en educación secundaria, formación profesional de grado medio, formación profesional de grado superior, o equivalente o superior
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de BARCELONA
CENTRO DE INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA de 22 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/10/2014
Referencia: 167074
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería, Técnico Auxiliar de Enfermería o Clínica.
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/10/2014
Observaciones al plazo: El plazo para rellenar y enviar la Solicitud de Admisión a través de nuestra página Web será, desde el día 1 hasta el día 15 de octubre de 2014, ambos incluidos.
Observaciones: El número máximo de personas que acceden al listado son 100.
Referencia: 167091
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA COSTA DEL SOL
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Título de Auxiliar de Enfermería o Técnico de Grado Medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería
Plazas: Bolsa de empleo, para la provincia de MÁLAGA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 19 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 07/10/2014
Referencia: 167069
SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA
CONSEJERÍA DE IGUALDAD, SALUD Y POLÍTICAS SOCIALES
AGENCIA PÚBLICA EMPRESARIAL SANITARIA HOSPITAL ALTO GUADALQUIVIR
CELADOR
Vía: CONTRATACIÓN TEMPORAL
Titulación: Técnico en Emergencias Sanitarias, Graduado Escolar o equivalente.
Plazas: Bolsa de empleo, para la comunidad autónoma de ANDALUCÍA
BOLETÍN OFICIAL DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA de 23 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/10/2014
Observaciones al plazo: El plazo para rellenar y enviar la Solicitud de Admisión a través de nuestra página Web será, desde el día 1 hasta el día 15 de octubre de 2014, ambos incluidos.
Observaciones: El número máximo de personas que acceden al listado son 100.
Referencia: 167092
OTROS TIPOS DE PERSONAL: ESTATUTARIO, MILITAR,...
DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA PARA BIÓLOGOS
Vía: INTERNO RESIDENTE
Titulación: graduados/licenciados en Biología, licenciados en Ciencias (sección Biológicas, sección Ciencias Naturales y División Biología), licenciados en Ciencias Biológicas (en todas sus especialidades) o graduados/licenciados en Bioquímica, en Biotecnología u otros titulados universitarios del ámbito de la biología
Plazas: Convocadas: 30, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2014
Observaciones al plazo: Plazo de presentación de solicitudes: Del día 24 de septiembre al 3 de octubre de 2014.
Referencia: 167035
SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-SALUT)
SECTOR SANITARIO DE MIGJORN. HOSPITAL DE SON LLÀTZER
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Cirugía General y Aparato Digestivo)
Vía: ESTATUTARIA
Titulación: facultativo de área de Cirugía General y Aparato Digestivo
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 27 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/10/2014
Referencia: 167132
SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-SALUT)
SECTOR SANITARIO DE LLEVANT. HOSPITAL DE MANACOR
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Obstetricia y Ginecología)
Vía: ESTATUTARIA
Titulación: facultativo de área de Obstetricia y Ginecología
Plazas: Convocadas: 3, Libres: 3, para la provincia de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 27 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 09/10/2014
Referencia: 167130
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA PARA FARMACÉUTICOS
Vía: INTERNO RESIDENTE
Titulación: graduados/licenciados en Farmacia
Plazas: Convocadas: 264, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2014
Observaciones al plazo: Plazo de presentación de solicitudes: Del día 24 de septiembre al 3 de octubre de 2014.
Observaciones: ver distribución de plazas.
Referencia: 167033
SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-SALUT)
SECTOR SANITARIO DE MIGJORN. HOSPITAL DE DE SON LLÀTZER
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Traumatologia y Cirugía Ortopédica)
Vía: ESTATUTARIA
Titulación: facultativo de área de Traumatología y Cirugía Ortopédica
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 18 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2014
Referencia: 167058
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA PARA RADIOFÍSICOS HOSPITALARIOS
Vía: INTERNO RESIDENTE
Titulación: graduados/licenciados en Física, licenciados en Ciencias Físicas (en todas sus especialidades), u otros titulados universitarios superiores en disciplinas científicas y tecnológicas oficialmente reconocidos
Plazas: Convocadas: 30, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2014
Observaciones al plazo: Plazo de presentación de solicitudes: Del día 24 de septiembre al 3 de octubre de 2014.
Referencia: 167037
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA PARA PSICÓLOGOS
Vía: INTERNO RESIDENTE
Titulación: graduados/licenciados en Psicología, licenciados en Filosofía y Ciencias de la Educación (sección Psicología en todas sus especialidades), licenciados en Filosofía y Letras (sección Psicología o División Filosofía y Ciencias de la Educación), u otros graduados/licenciados del ámbito de la psicología
Plazas: Convocadas: 127, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2014
Observaciones al plazo: Plazo de presentación de solicitudes: Del día 24 de septiembre al 3 de octubre de 2014.
Referencia: 167036
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA PARA QUÍMICOS
Vía: INTERNO RESIDENTE
Titulación: graduados/licenciados en Química, licenciados en Ciencias (sección Química), licenciados en Ciencias Químicas (en todas sus especialidades), graduados/licenciados en Bioquímica, en Biotecnología u otros titulados universitarios del ámbito de la química
Plazas: Convocadas: 15, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2014
Observaciones al plazo: Plazo de presentación de solicitudes: Del día 24 de septiembre al 3 de octubre de 2014.
Referencia: 167034
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FORMACIÓN SANITARIA ESPECIALIZADA PARA MÉDICOS
Vía: INTERNO RESIDENTE
Titulación: graduados/licenciados en Medicina o licenciados en Medicina y Cirugía
Plazas: Convocadas: 6102, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2014
Observaciones al plazo: Plazo de presentación de solicitudes: Del día 24 de septiembre al 3 de octubre de 2014.
Observaciones: ver distribución de plazas.
Referencia: 167032
SERVICIO CANTABRO DE SALUD
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Cirugía Ortopédica y Traumatología de la Gerencia de Atención Especializada Áreas III y IV: Hospital Comarcal Sierrallana)
Vía: ESTATUTARIA
Titulación: Licenciado en Medicina
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la comunidad autónoma de CANTABRIA
BOLETÍN OFICIAL DE CANTABRIA de 25 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 13/10/2014
Referencia: 167103
SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-SALUT)
SECTOR SANITARIO DE MIGJORN (HOSPITAL DE SON LLÀTZER)
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Medicina Interna)
Vía: ESTATUTARIA
Titulación: facultativo de área de Medicina Interna
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 20 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 02/10/2014
Referencia: 167073
SERVICIO DE SALUD DE LAS ISLAS BALEARES (IB-SALUT)
SECTOR SANITARIO DE MIGJORN. HOSPITAL DE DE SON LLÀTZER
FACULTATIVO ESPECIALISTA DE ÁREA (Pediatría)
Vía: ESTATUTARIA
Titulación: facultativo de área de Pediatría
Plazas: Convocadas: 1, Libres: 1, para la provincia de ILLES BALEARS
BOLETÍN OFICIAL DE LAS ISLAS BALEARES de 18 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 30/09/2014
Referencia: 167059
DIPLOMATURA UNIVERSITARIA, INGENIERÍA TÉCNICA, ARQUITECTURA TÉCNICA O EQUIVALENTE
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA DE SALUD MENTAL
Vía: INTERNO RESIDENTE
Titulación: título de graduado/diplomado en enfermería, de la certificación sustitutoria del mismo o, cuando se trate de títulos extranjeros, de la correspondiente resolución de su reconocimiento u homologación expedida por el Ministerio competente
Plazas: Convocadas: 181, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2014
Observaciones al plazo: Plazo de presentación de solicitudes: Del día 24 de septiembre al 3 de octubre de 2014.
Referencia: 167039
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA
Vía: INTERNO RESIDENTE
Titulación: título de graduado/diplomado en enfermería, de la certificación sustitutoria del mismo o, cuando se trate de títulos extranjeros, de la correspondiente resolución de su reconocimiento u homologación expedida por el Ministerio competente
Plazas: Convocadas: 107, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2014
Observaciones al plazo: Plazo de presentación de solicitudes: Del día 24 de septiembre al 3 de octubre de 2014.
Referencia: 167044
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA GERIÁTRICA
Vía: INTERNO RESIDENTE
Titulación: título de graduado/diplomado en enfermería, de la certificación sustitutoria del mismo o, cuando se trate de títulos extranjeros, de la correspondiente resolución de su reconocimiento u homologación expedida por el Ministerio competente
Plazas: Convocadas: 11, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2014
Observaciones al plazo: Plazo de presentación de solicitudes: Del día 24 de septiembre al 3 de octubre de 2014.
Referencia: 167042
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA DEL TRABAJO
Vía: INTERNO RESIDENTE
Titulación: título de graduado/diplomado en enfermería, de la certificación sustitutoria del mismo o, cuando se trate de títulos extranjeros, de la correspondiente resolución de su reconocimiento u homologación expedida por el Ministerio competente
Plazas: Convocadas: 19, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2014
Observaciones al plazo: Plazo de presentación de solicitudes: Del día 24 de septiembre al 3 de octubre de 2014.
Referencia: 167040
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA
Vía: INTERNO RESIDENTE
Titulación: título de graduado/diplomado en enfermería, de la certificación sustitutoria del mismo o, cuando se trate de títulos extranjeros, de la correspondiente resolución de su reconocimiento u homologación expedida por el Ministerio competente
Plazas: Convocadas: 267, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2014
Observaciones al plazo: Plazo de presentación de solicitudes: Del día 24 de septiembre al 3 de octubre de 2014.
Referencia: 167041
MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD
FORMACIÓN EN LA ESPECIALIDAD DE ENFERMERIA OBSTÉTRICO-GINECOLÓGICA (MATRONA)
Vía: INTERNO RESIDENTE
Titulación: título de graduado/diplomado en enfermería, de la certificación sustitutoria del mismo o, cuando se trate de títulos extranjeros, de la correspondiente resolución de su reconocimiento u homologación expedida por el Ministerio competente
Plazas: Convocadas: 374, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 17 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 03/10/2014
Observaciones al plazo: Plazo de presentación de solicitudes: Del día 24 de septiembre al 3 de octubre de 2014.
Referencia: 167043
GRADUADO EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA O FORMACIÓN PROFESIONAL DE TÉCNICO O TÉCNICO AUXILIAR O EQUIVALENTE
SERVICIO CANARIO DE LA SALUD
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Vía: ESTATUTARIA
Titulación: Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o Formación Profesional de Grado Medio o equivalente
Plazas: Convocadas: 614, Libres: 408, Prom. Interna: 175, Discapacitados: 31, para la comunidad autónoma de CANARIAS
BOLETÍN OFICIAL DE CANARIAS de 25 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 25/10/2014
Referencia: 167104
SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA
MINISTERIO DE DEFENSA
RESERVISTA VOLUNTARIO EN LAS FUERZAS ARMADAS (Categorías de oficial, suboficial y tropa y marinería)
Vía: MILITAR
Titulación: Consultar Boletín, titulación según categoría
Plazas: Convocadas: 100, Libres: 100, para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 25 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 15/10/2014
Referencia: 167102
CONVOCATORIAS DE PRUEBAS DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL
DOCTORADO, LICENCIATURA, INGENIERÍA, ARQUITECTURA O EQUIVALENTE
MINISTERIO DE FOMENTO
OFICIAL RADIOELECTRÓNICO DE SEGUNDA
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Licenciado en radioelectrónica naval o título de graduado que le sustituya
Plazas: para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de enero de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2014
Observaciones al plazo: para la convocatoria del mes de noviembre.
Observaciones: Las pruebas se realizarán dentro del año 2014 en dos convocatorias ordinarias, la primera durante el mes de mayo y la segunda durante el mes de noviembre.
Referencia: 165520
MINISTERIO DE FOMENTO
PRACTICO DE PUERTO
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Doctorado, licenciatura, ingeniería, arquitectura o equivalente
Plazas: para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 19 de septiembre de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 20/10/2014
Referencia: 167062
MINISTERIO DE FOMENTO
OFICIAL DE MÁQUINAS DE SEGUNDA
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Licenciado o diplomado en máquinas navales o título de graduado que le sustituya
Plazas: para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de enero de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2014
Observaciones al plazo: para la convocatoria del mes de noviembre.
Observaciones: Las pruebas se realizarán dentro del año 2014 en dos convocatorias ordinarias, la primera durante el mes de mayo y la segunda durante el mes de noviembre.
Referencia: 165519
MINISTERIO DE FOMENTO
PILOTO DE SEGUNDA
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Licenciado en náutica y transporte marítimo o del título de graduado que le sustituya
Plazas: para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 27 de enero de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 31/10/2014
Observaciones al plazo: para la convocatoria del mes de noviembre.
Observaciones: Las pruebas se realizarán dentro del año 2014 en dos convocatorias ordinarias, la primera durante el mes de mayo y la segunda durante el mes de noviembre.
Referencia: 165518
SIN DETERMINAR EN LA CONVOCATORIA
MINISTERIO DE FOMENTO
PATRÓN DE EMBARCACIONES DE RECREO
Vía: ACCESO LIBRE
Titulación: Sin determinar en la convocatoria
Plazas: para ESPAÑA
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO de 14 de enero de 2014.
Fin del plazo de presentación de solicitudes: 28/11/2014
Observaciones al plazo: Inicio de matrícula 8 de septiembre de 2014.
Referencia: 165465

OBSERVACIONES
TITULACIONES EXIGIBLES
[Según el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) y el III Convenio colectivo único]
Grupos / subgrupos 3 funcionarios Titulaciones exigidas 4 al personal funcionario Grupos
Profesionales 5 personal laboral Titulaciones exigidas al personal laboral A1 Universitario de Grado. Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. GP1 Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o equivalente. A2 Universitario de Grado. Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalentes. GP2 Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o equivalentes. B6 Técnico Superior. C1 Bachiller o Técnico. Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Especialista, o equivalente. GP3 Bachillerato, Bachillerato Unificado Polivalente o Formación Profesional de Técnico Superior o Técnico Especialista, o equivalente. C2 Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalentes. GP4 Graduado en Educación Secundaria, Educación General Básica o Formación Profesional de Técnico o Técnico Auxiliar, o equivalentes. E Educación Primaria, Certificado de Escolaridad7. GP5 Nivel de formación equivalente a Educación Primaria, Certificado de Escolaridad7 o acreditación de los años cursados y de las calificaciones obtenidas en la Educación Secundaria Obligatoria. Sin determinar en la convocatoria. Sin determinar en la convocatoria.
ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LAS PLAZAS OFERTADAS
Las convocatorias en las que no se especifique el destino geográfico de las plazas ofertadas o su distribución sea en varias localidades serán categorizadas como «para España» o «ámbito gerográfico NACIONAL».
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
La fecha que figura en el plazo de presentación tiene carácter indicativo. En convocatorias de la Administración General del Estado sólo se han considerado inhábiles las fiestas de ámbito nacional; en convocatorias de Comunidades Autónomas y Entidades Locales, las fiestas de ámbito nacional y de la Comunidad Autónoma correspondiente.
Este cómputo está sujeto a las incidencias derivadas de las prescripciones establecidas en la:
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. BOE de 27 de noviembre de 1992.
Artículo 48. Cómputo.
1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones.
2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes.
3. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente.
4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo.
5. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso.
6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las Administraciones públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de los ciudadanos a los registros.
7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá los días inhábiles de las Entidades que integran la Administración Local correspondiente a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.
Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento por los ciudadanos.
Y en el caso del registro telemático a las establecidas en:
Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos. BOE de 23 de junio de 2007.
Artículo 26. Cómputo de plazos.
1. Los registros electrónicos se regirán a efectos de cómputo de los plazos imputables tanto a los interesados como a las Administraciones Públicas por la fecha y hora oficial de la sede electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para garantizar su integridad y figurar visible.
2. Los registros electrónicos permitirán la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones todos los días del año durante las veinticuatro horas.
3. A los efectos del cómputo de plazo fijado en días hábiles o naturales, y en lo que se refiere a cumplimiento de plazos por los interesados, la presentación en un día inhábil se entenderá realizada en la primera hora del primer día hábil siguiente, salvo que una norma permita expresamente la recepción en día inhábil.
4. El inicio del cómputo de los plazos que hayan de cumplir los órganos administrativos y entidades de derecho público vendrá determinado por la fecha y hora de presentación en el propio registro o, en el caso previsto en el apartado 2.b del artículo 24, por la fecha y hora de entrada en el registro del destinatario. En todo caso, la fecha efectiva de inicio del cómputo de plazos deberá ser comunicada a quien presentó el escrito, solicitud o comunicación.
5. Cada sede electrónica en la que esté disponible un registro electrónico determinará, atendiendo al ámbito territorial en el que ejerce sus competencias el titular de aquella, los días que se considerarán inhábiles a los efectos de los apartados anteriores. En todo caso, no será de aplicación a los registros electrónicos lo dispuesto en el artículo 48.5 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Real Decreto 209/2003, de 21 de febrero, por el que se regulan los registros y las notificaciones telemáticas, así como la utilización de medios telemáticos para la sustitución de la aportación de certificados por los ciudadanos. BOE de 28 de febrero de 2003.
Artículo 18. Cómputos.
La presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones en los registros telemáticos, su recepción, así como las remisiones de escritos y comunicaciones por aquellos, se regirá a los efectos de cómputo de los plazos fijados en días hábiles por los siguientes criterios:
a) Serán considerados días inhábiles para los registros telemáticos y para los usuarios de estos sólo los así declarados para todo el territorio nacional en el calendario anual de días inhábiles. Para aquellos registros telemáticos destinados a la recepción de solicitudes, escritos y comunicaciones referentes a trámites o procedimientos cuya instrucción y resolución corresponda a órganos cuya competencia esté territorialmente delimitada a una Comunidad Autónoma, provincia o municipio, serán también inhábiles los así declarados en el ámbito territorial correspondiente.
b) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil para el registro telemático se entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente. A estos efectos, en el asiento de la entrada se inscribirán como fecha y hora de presentación aquellas en las que se produjo efectivamente la recepción; constando como fecha y hora de entrada las cero horas y un segundo del primer día hábil siguiente.
Es recomendable, en cualquier caso, leerse con atención las bases de la convocatoria y no esperar nunca al último día de plazo.
LUGARES DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Normalmente, quedan perfectamente tipificados en las bases de las convocatorias, en los apartados dedicados a la «Presentación de solicitudes», estando regulados por:
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
Artículo 38. Registros.

4. Las solicitudes, escritos y comunicaciones que los ciudadanos dirijan a los órganos de las Administraciones públicas podrán presentarse:
a) En los registros de los órganos administrativos a que se dirijan.
b) En los registros de cualquier órgano administrativo, que pertenezca a la Administración General del Estado, a la de cualquier Administración de las Comunidades Autónomas, o a la de alguna de las entidades que integran la Administración Local si, en este último caso, se hubiese suscrito el oportuno convenio.
c) En las oficinas de Correos, en la forma que reglamentariamente se establezca.
d) En las representaciones diplomáticas u oficinas consulares de España en el extranjero.
e) En cualquier otro que establezcan las disposiciones vigentes.
Mediante convenios de colaboración suscritos entre las Administraciones públicas se establecerán sistemas de intercomunicación y coordinación de registros que garanticen su compatibilidad informática, así como la transmisión telemática de los asientos registrales y de las solicitudes, escritos, comunicaciones y documentos que se presenten en cualquiera de los registros.

Real Decreto 2655/1985, de 27 de diciembre, por el que se modifica el artículo 205.3 del Reglamento de los Servicios de Correos
Articulo 1.
El artículo 205.3 del Reglamento de Correos quedara redactado de la forma siguiente:
«3. El empleado que admita el envío estampará el sello de fechas en la parte superior izquierda del documento principal, de modo que aparezcan con claridad el nombre de la Oficia y la fecha de presentación. A continuación del sello de fechas estampado, el empleado hará constar, además, tanto en el documento principal como en el resguardo de imposición, cuando el remitente así lo solicite, la hora y minuto del depósito.
El remitente también podrá exigir la estampación del sello de fechas por el empleado, a cuyo efecto deberá aportar fotocopia u otro tipo de reproducción fotográfica del documento principal, como forma de recibo que acredite la presentación del mismo ante el órgano administrativo competente, así como la consignación en aquella de la hora y minuto del depósito.
Practicadas las diligencias indicadas, el propio remitente cerrará el sobre, y el empleado formalizará y entregará el resguardo de imposición, cuya matriz archivará en la Oficina.»

BOLETINES PERSONALIZADOS
¡RECIBA LAS NOVEDADES DIARIAS DIRECTAMENTE EN SU CORREO ELECTRÓNICO!
Si lo desea, puede recibir diariamente en su correo electrónico la información sobre las convocatorias de ofertas de empleo público que se ajusten a sus preferencias.
Para ello, sólo tiene que registrarse como usuario en mi060.es y definir en el apartado de "Mis suscripciones" el tipo de convocatorias que le interesan.
https://mi060.060.es/060_Home/Mi060.html
Dos veces al día, al final de la mañana y al final de la tarde, se le enviará a su buzón de correo electrónico un mensaje por cada una de las suscripciones que haya realizado. Estos "boletines personalizados" incluirán las convocatorias que se hubieren introducido durante esos periodos que se ajusten a los diferentes perfiles definidos por usted.
Si lo desea, también le podemos recordar mediante un correo electrónico semanal que ya se ha publicado este Boletín en la web. Le enviaremos un mensaje con el enlace para que pueda descargárselo en su ordenador o dispositivo móvil directamente. Además, contará con un trato privilegiado puesto que será informado de si, por cualquier motivo, se hace necesario sustituir el ejemplar publicado en primera instancia.
SERVICIO TELEFÓNICO AUTOMÁTICO 24 HORAS
DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO
En el teléfono 060, dentro de las opciones del portal de voz automatizado (opción 3), encontrará el acceso a consultar la información sobre:
Una convocatoria de empleo público en concreto, si conoce el número de referencia8. Esta opción le permitirá acceder de un modo rápido a la información detallada de dicha oferta de empleo o al conocimiento de la existencia de un «Seguimiento9».
Las convocatorias de empleo público abiertas, esto es, las convocatorias cuyo Plazo de presentación de solicitudes no haya finalizado. A su vez, usted puede elegir si quiere consultar las ofertas de empleo referentes a:
Bolsas de empleo.
Todas las convocatorias de empleo público independientemente de si son bolsas o no.
Tenga en cuenta que para acceder a la información completa tendrá que hacerlo a través de un operador o de Internet.
La información sobre las Pruebas de capacitación profesional no se proporciona mediante este servicio automatizado.
MENÚS

EN EL MENÚ PRINCIPAL DEL 060, para acceder a este servicio automatizado diga OPOSICIONES o marque
Con el objeto de que pueda navegar rápidamente por las opciones, a continuación le proporcionamos unas tablas con el número de la opción que puede teclear con su teléfono de tonos, o con la PALABRA que puede decir para acceder a dicha opción.

Recuerde:
EN CUALQUIER MOMENTO, puede solicitar hablar con un operador diciendo AGENTE o marcando
Recuerde:
En el mismo momento en que se empiezan a enumerar las opciones, usted podrá decir la palabra clave o teclear la opción deseada. Tipo de entrada:
TECLA ACCIÓN PALABRA Por número de REFERENCIA. REFERENCIA CONSULTA de convocatorias abiertas. CONSULTA Si se accede por número de referencia, tras decir uno a uno todos los dígitos o teclearlos:
TECLA ACCIÓN PALABRA SÍ es correcto. SÍ NO es correcto. NO
Tipo de información deseada:
TECLA ACCIÓN PALABRA DETALLE de la convocatoria. DETALLE SEGUIMIENTO de la convocatoria. SEGUIMIENTO Si accede por Tipo de Consulta de convocatorias abiertas:
TECLA ACCIÓN PALABRA BOLSA de Empleo. BOLSA TODAS las convocatorias. TODAS Filtro por titulación (Ver equivalencias en Observaciones):
TECLA ACCIÓN PALABRA LICENCIATURA o equivalente. LICENCIATURA DIPLOMATURA o equivalente. DIPLOMATURA TÉCNICO de Formación Profesional o equivalente. TÉCNICO BACHILLERATO o equivalente. BACHILLERATO SECUNDARIA o equivalente. SECUNDARIA CERTIFICADO de escolaridad o equivalente. CERTIFICADO Filtro por Administración convocante:
TECLA ACCIÓN PALABRA ESTADO. ESTADO COMUNIDAD Autónoma. COMUNIDAD Entidad LOCAL. LOCAL TODAS las administraciones anteriores. TODAS Una vez efectuadas las elecciones conformes a sus criterios de búsqueda, tome papel y lápiz para anotar el número de referencia (que le permitirá consultar de nuevo en el portal de voz, o pedir información a un operador o localizar la convocatoria en Internet rápidamente) y cualquier otro dato de su interés.
Cuando esté preparado:
TECLA ACCIÓN PALABRA Puede COMENZAR a escuchar el listado de convocatorias existentes en el 060 que se corresponden a sus elecciones de Titulación y Administración Convocante. COMENZAR Navegación por el listado de convocatorias:
TECLA ACCIÓN PALABRA Saltar a la SIGUIENTE. SIGUIENTE Regresar a la ANTERIOR. ANTERIOR Entidad REPETIR la actual. REPETIR Volver al INICIO del listado. INICIO AMPLIAR la información de la actual. AMPLIAR Al final del listado de convocatorias:
TECLA ACCIÓN PALABRA REPETIR listado. REPETIR CONTINUAR. CONTINUAR Si se accede a la escucha de la información ampliada o del seguimiento de una convocatoria:
Durante la información Ampliada o el Seguimiento:
TECLA ACCIÓN PALABRA REPETIR la información. REPETIR NUEVA búsqueda. NUEVA Después de la información Ampliada o el Seguimiento:
TECLA ACCIÓN PALABRA REPETIR la información. REPETIR CONTINUAR. CONTINUAR Tras escuchar la información Ampliada o el Seguimiento de una convocatoria en concreto dependiendo de si la convocatoria tiene seguimiento o no, puede:
Si la convocatoria NO tiene seguimiento o ya se ha escuchado y se entró por la opción Consulta:
TECLA ACCIÓN PALABRA Volver al LISTADO en el punto que lo dejó. LISTADO CONTINUAR. CONTINUAR Si la convocatoria tiene seguimiento:
TECLA ACCIÓN PALABRA CONTINUAR. CONTINUAR Escuchar el SEGUIMIENTO. SEGUIMIENTO Despedida:
TECLA ACCIÓN PALABRA Realizar otra CONSULTA. CONSULTA FINALIZAR. FINALIZAR CANALES RSS
El 060.es le pone a su disposición nuevos canales de información: los canales RSS (Really Simple Syndication).
Ésta es una tecnología que genera y envía listados automáticamente, de lunes a viernes, en los que se recogen las convocatorias de empleo público, registradas en las bases de datos del 060, que hayan sido publicadas en los tres últimos días.
Mediante un programa lector o agregador podrá obtener esos listados sin necesidad de visitar la página web del 060.
Para más información y suscribirse a los diferentes canales RSS disponibles visite nuestra web:
Suscripción a servicios RSS: Empleo público

Trabajar en la Administración:

Boletín semanal de empleo:

1 Información extraída el lunes, 29 de septiembre de 2014 a las 12:25.
2 Ver el punto Plazo de presentación de solicitudes al final de este documento.
3 Punto 9. Grupos de clasificación de los Cuerpos y Escalas (artículo 76 y disposición transitoria tercera) del Anexo de la Resolución de 21 de junio de 2007, de la Secretaría General para la Administración Pública, por la que se publican las Instrucciones, de 5 de junio de 2007, para la aplicación del Estatuto Básico del Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos. BOE de 23 de junio de 2007.
4 Artículo 76. Grupos de clasificación profesional del personal funcionario de carrera de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. BOE de 13 de abril de 2007.
5 Artículo 16. Grupos profesionales, de la Resolución de 3 de noviembre de 2009, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el III Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado. BOE de 12 de noviembre de 2009.
6 El nuevo grupo B que queda reservado a quienes estén en posesión del título de Técnico Superior, no existiendo un grupo equivalente en la clasificación anterior a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. BOE de 13 de abril de 2007.
7 Orden ECD/1417/2012, de 20 de junio, por la que se establece la equivalencia del Certificado de Escolaridad y de otros estudios con el título de Graduado Escolar regulado en la Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa, a efectos laborales. BOE de 30 de junio de 2012.
8 Se trata de la misma referencia asignada por el 060 y que puede encontrar en este mismo boletín o en las fichas de todas las convocatorias en Internet (http://060.es).
9 Seguimiento: cualquier hito posterior a la convocatoria del proceso selectivo tal y como: listas de admitidos/excluidos, fechas de examen, listas de aprobados, etcétera. Siempre y cuando esté publicado en los Boletines Oficiales o el organismo convocante lo haya notificado al 060.
---------------

------------------------------------------------------------

---------------

------------------------------------------------------------

Centro de Información AdministrativaIII

Ofertas de Empleo Público

28


*************************************************************************
Para darse de baja OFER-TRABEC pinche y envíe:
mailto:OFER-TRABEC-signoff-request@listserv.rediris.es
*************************************************************************