lunes, 11 de junio de 2012

Proves musicals Orquestra Filharmonica de la Universitat


   Proves musicals per a l'Orquestra Filharmònica de la Universitat

L'Orquestra Filharmònica de la Universitat de València ha esdevingut
una de les orquestres més rellevants en l'escena universitària
espanyola. Cada any incorpora estudiants nous i dóna una formació de
gran qualitat en interpretació orquestral als vuitanta joves alumnes
que la integren. L'orquestra està dirigida des de 2011 per Hilari Garcia.

En els més de quinze anys que té d'història han format part de
l'Orquestra més de set-cents músiques i músics. I molts n'ocupen
places en orquestres professionals espanyoles i europees.

Les proves d'accés per a formar part de l'Orquestra Filharmònica de la
Universitat de València d'aquest curs tindran lloc a partir del 17
d'octubre. Les persones interessades no poden tenir més 23 anys i han
de cursar com a mínim els darrers anys del grau professional de
música. S'hi valorarà positivament el fet d'estar cursant estudis
universitaris. Es convoquen proves per a: violí, viola, violoncel,
oboè/corn anglès, fagot, trompa aguda, trompa greu i trombó.

La preinscripció és totalment gratuïta i ha de fer-se mitjançant el
formulari del web www.uv.es/pam o telefonar a l'oficina del Patronat
d'Activitats Musicals de la Universitat de València al 96 398 30 71,
abans de l'11 d'octubre de 2012.

L'Orquestra ofereix als seus membres ajudes econòmiques per a formació
musical, formació pedagògica i musical, promoció de solistes i grups
de cambra, la possibilitat d'una gira nacional o internacional i
reconeixement acadèmic per als estudiants de la Universitat de
València crèdits (cinc crèdits de lliure opció/2 crèdits ECTS per
curs). Per a més informació i inscripcions en l'Orquestra, vegeu la
pàgina de xarxa www.uv.es/pam, del Patronat d'Activitats Musicals, de
la Fundació General de la Universitat de València.

Més informació:
http://www.uv.es/pam


--------------------------------------------------

Pruebas musicales para la Orquesta Filarmónica de la Universitat

La Orquesta Filarmónica de la Universitat de València se ha convertido
en una de las orquestas más relevantes en la escena universitaria
española. Cada año incorpora nuevos estudiantes y da una formación de
gran calidad en interpretación orquestal a los ochenta jóvenes alumnos
que la integran. La orquesta está dirigida desde 2011 por Hilari Garcia.

En los más de quince años que tiene de historia han formado parte de
la Orquesta más de setecientos jóvenes músicos y músicas. Actualmente,
ocupan plazas en orquestas profesionales españolas y europeas.

Las pruebas de acceso para formar parte de la Orquesta Filarmónica de
la Universitat de València de este curso tendrán lugar a partir del 17
de octubre. Las personas interesadas no pueden tener más 23 años y
deben cursar como mínimo los últimos años del grado profesional de
música. Se valorará positivamente el hecho de estar cursando estudios
universitarios.

Se convocan pruebas a: violín, viola, violonchelo, oboe/corno inglés,
fagot, trompa aguda, trompa grave i trombón.

La preinscripción es totalmente gratuita y debe realizarse mediante el
formulario de la web www.uv.es/pam o bien llamando a la oficina del
Patronato de Actividades Musicales de la Universitat de València al 96
398 30 71, antes del 11 de octubre de 2012.

La Orquesta ofrece a sus miembros ayudas económicas para formación
musical, formación pedagógica y musical, promoción de solistas y
grupos de cámara, la posibilidad de una gira nacional o internacional
y reconocimiento académico para los estudiantes de la Universidad de
Valencia créditos (cinco créditos de libre opción / 2 créditos ECTS
por curso)  Para más información e inscripciones en la Orquesta,
consulte la página de red www.uv.es/pam, del Patronato de Actividades
Musicales de la Fundació General de la Universitat de València.


Más información:
http://www.uv.es/pam[Remitido por "Vicerectorat  de Cultura Igualtat i Planificacio"
<cultura @ uv.es>]


No hay comentarios:

Publicar un comentario