martes, 13 de octubre de 2015

[OFER-TRABEC] NAC: Oferta de ayudas Predoctorales

------------------------
(c)OFER-TRABEC es un servicio ofrecido por RedIRIS (Red española para la investigación)
(Permitida la reproducción siempre que se cite la fuente de este Servicio).
*************************
Bolsas de empleo:
http://www.biocat.cat/es/bolsa-de-empleo
------------------------

---Procedencia:
Institución:Laboratrio NEIRID
Contacto correo-e:oreste.gualillo@sergas.es
---
Se buscan candidatos para presentar a la convocatoria de ayudas predoctorales para la realización de tesis doctoral en el grupo NEIRID del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (IDIS).

El plazo de presentación de las solicitudes termina el 7 de noviembre de 2015 a las 14:00h.

Los doctorandos se formarán tanto en aspectos experimentales como fundamentales. En el marco de las tesis colaborarán con otros grupos nacionales y extranjeros.
El Grupo NEIRID (NeuroEndocrine Interactions in Rheumatology and Inflammatory Diseases) es grupo consolidado del IDIS, dirigido por el Dr. Oreste Gualillo.
El grupo tiene más de 110 publicaciones prevalentemente en revistas de primer decil y primer cuartil del ISI. El H index del grupo es 43 en la actualidad.----------------
Información complementaria de la oferta:
REQUISITOS DOS ASPIRANTES
Para seren admitidos ao proceso selectivo, os aspirantes deberán posuír no día de finalización do prazo de presentación de solicitudes, e manter ata o momento da formalización do contrato de traballo, os seguintes requisitos de participación:
3.1. Atoparse nalgunha das seguintes circunstancias:
a) Ter nacionalidade española.
b) Ter nacionalidade de calquera dos demais Estados membros da Unión Europea ou, se é o
caso, dalgún outro país ao cal en virtude de tratados internacionais celebrados coa Unión e ratificados por España lle sexa de aplicación a libre circulación de traballadores e traballadoras nos termos en que esta se atopa definida no Tratado da Unión Europea.
c) Ter nacionalidade de terceiros Estados non incluídos nos supostos anteriores, sempre que cumpran os requisitos esixidos sobre a normativa sobre dereitos e liberdades das persoas estranxeiras en España. Para formalizar o contrato deberá contar cos permisos necesarios de traballo ó peche da convocatoria.
3.2. Capacidade legal: ter capacidade para contratar a prestación do seu traballo, de acordo co previsto no artigo 7 do Estatuto dos traballadores.
3.3. Titulación e especialidade: Estar matriculado nun programa de doutoramento dunha universidade española o que deberá acreditarse mediante certificación da universidade correspondente.
3.3.1. A data de finalización dos estudos para a obtención do título universitario de licenciado/a, graduado/a ou equivalente que dean acceso aos estudos de máster universitario debe ser posterior ao 1 de xaneiro de 2011.
3.3.2. Excepcionalmente, admitiranse finalizacións dos estudos sinalados no apartado precedente posteriores ao 1 de xaneiro de 2009 nos seguintes casos:
1
AXUDAS PREDOUTORAIS 2015 INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SANITARIA DE SANTIAGO
a) Os/as licenciados/as ou graduados/as en medicina, farmacia, bioloxía, química ou psicoloxía que, na data de peche do prazo de presentación de solicitudes, estean en posesión do título oficial de especialidade médica (MIR) ou farmacéutica (FIR) ou conten co certificado oficial de especialidade en bioloxía (BIR), química (QUIR) ou psicoloxía (PIR).
b) Os/as titulados/as que acrediten fidedignamente algunha das seguintes circunstancias concorrentes entre o 1 de xaneiro de 2009 e o 1 de xaneiro de 2011: baixa maternal ou paternal, que teñan a cargo menores de 3 anos, que teñan baixo a súa dependencia directa e legal e vivindo ás súas expensas cónxuxe, fillos ou ascendentes de 1o grao de consanguinidade ou afinidade, ou suxeitos a un réxime de tutela ou acollemento acordado por sentenza xudicial firme, persoas con discapacidade física, psíquica ou sensorial, recoñecidos como tales e cun grao de minusvalía igual ou superior ao 33%.
3.4. Compatibilidade funcional: non padecer enfermidade nin estar afectado por limitación física ou psíquica incompatible co desempeño das correspondentes funcións.
3.5. Non poderán ser candidatos/as aquelas persoas que xa gocen doutras axudas de similares características, calquera que sexa a súa orixe, nin quen xa estea en posesión do título de Doutor.

*************************************************************************
Para darse de baja OFER-TRABEC pinche y envíe:
mailto:OFER-TRABEC-signoff-request@listserv.rediris.es
*************************************************************************

No hay comentarios:

Publicar un comentario